TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Rekisteri-ja tietosuojaseloste

Tämä on tietosuojalain1050/2018 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaselostehenkilötietojen käsittelystä.
Selostetta päivitetään tarvittaessa.

1.Rekisterinpitäjä

Toimex Oy (Y-tunnus 0839466-5), Hepolamminkatu 15, 33720 Tampere

2.Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Myyntipäällikkö Atte Valkama, atte.valkama@toimex.fi, p. 044 491 5206

3.Rekisterin nimi

Toimex Oy:n asiakas- ja yhteystietorekisteri

4.Oikeusperusteet ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

−henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

−sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

−rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde)

Henkilötietoja käytetään olemassa olevien lakeja ja asetuksia noudattaen asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin ja viestintään.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) ja www-sivustojen osoitteet.

6.Henkilötietojen säilytysaika

Yritys käsittelee ja säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin lakisääteinen velvoite vaatii tai kun on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita yrityksellä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin yrityksen omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

7.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas tai yhteistyötaho itse tai hänen työnantajansa luovuttaa tietoja. Lisäksi tietoja saadaan julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä kuten esimerkiksi internet tai kaupparekisteri.

8.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä säännönmukaisesti muille tahoille ei EU:ssa eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Mikäli manuaalista tietoa syntyy, sitä käsitellään asianmukaisesti ja säilytetään lukitussa tilassa. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10.Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua tai tietojen poistoa, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).